March 22, 2016

Hướng dẫn thi công Gachmat ốp ngoài tường

Hướng dẫn thi công Gachmat ốp ngoài tường

March 22, 2016

Hướng dẫn thi công Gachmat ốp trong tường

Hướng dẫn thi công Gachmat ốp trong tường

March 22, 2016

Hướng dẫn thi công Gachmat nằm giữa tường

Hướng dẫn thi công Gachmat nằm giữa tường

March 22, 2016

Hướng dẫn thi công Gachmat ốp dưới trần

Hướng dẫn thi công Gachmat ốp dưới trần

March 22, 2016

Hướng dẫn thi công Gachmat ốp trên trần, sàn

Hướng dẫn thi công Gachmat ốp trên trần, sàn

March 22, 2016

Hướng dẫn thi công Gachmat nằm vách ngăn

Hướng dẫn thi công Gachmat nằm vách ngăn